REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ „WIOSENNE PORZĄDKI”

(dalej „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.     Organizatorem promocji w formie sprzedaży premiowej o nazwie „Wiosenne porządki”, zwanej dalej „Promocją”, jest Klient Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Pawińskiego 5a/D, 02-106 Warszawa, NIP: 522-275-12-87, zwana dalej „Organizatorem”.

2.     Czas trwania Promocji obejmuje okres od 08 marca 2019 roku do 31 marca 2019, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 8 Regulaminu

3.     Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i c.

4.     Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 §2 NAGRODY i WARUNKI UCZESTNICTWA

1.     W Promocji zostanie przyznanych łącznie 5 nagród w postaci wybranego stelaża aluminiowego do przechowywania pudełek w zamrażarkach. Wartość jednostkowa Nagrody wynosi  655 zł brutto.

2.     O przyznaniu nagrody decyduje kolejność wpłynięcia zamówienia.

3.     W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji zakupić minimum 40 sztuk pudełek kartonowych 100-miejscowych do przechowywania probówek (nr kat. 150-110):

4.     Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi bezpośrednio po stwierdzeniu przez Organizatora, że Uczestnik dokonał prawidłowego Zgłoszenia do Promocji.

5.    Organiztor skontaktuje się z Uczestnikiem drogą mailową lub telefoniczną, w celu dokonania przez Uczestnika wyboru wariantu Nagrody. 

6.    Nagrody będą przyznawane aż do wyczerpania się Puli Nagród. W przypadku, gdy liczba Zgłoszeń przekroczy Pulę Nagród, o prawie do Nagrody decydować będzie pierwszeństwo w złożeniu zamówienia.

7.     W przypadku wyczerpania się Puli Nagród we Promocja ulega automatycznemu zakończeniu

8.     Informacja o wyczerpaniu puli Nagród będzie dostępna na stronie internetowej www.kucharczyk.com.pl.

 §3 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1.     Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać w formie e-mail na adres info@kucharczyk.com.pl.

2.     Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3.     Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 7 (siedmiu) dni od daty ich otrzymania.

4.     Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozpatrzenia danej reklamacji.

  §4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników.