Ogłoszenia o zamówieniach publicznych

Ogłoszenie nr 5/2021/KTE

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku

celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i trybu postępowania przy wyłonienia wykonawców usługi w ramach realizacji projektu VELA –GAZ realizowanego w ramach programu POIR.04.01.01-00-0033/18)

 Nr Postępowania 5/2021/KTE

Data ogłoszenia:  11 stycznia 2021

Wstęp

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie niżej opisanych usług w projekcie VELA-GAZ

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Opis Projektu

 Firma Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Spzoo wraz z Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii (Lider projektu) realizuje projektu badawczo – rozwojowy którego celem jest opracowanie spektralnej metody analizy składu paliw gazowych. W projekcie tym zostaną zastosowane platformy analityczne wykorzystujące metody chromatografii gazowej (GC) oraz bezpośrednią i dyfrakcyjną analizę ruchliwości jonów (IMS oraz DMS)

Celem analitycznym projektu jest zapewnienie precyzyjnych pomiarów składu chemicznego i ilości gazów w transportowanym paliwie gazowym, w tym wodoru dokonywanych w trybie automatycznym w strefie zagrożonej wybuchem.

 Cel postępowania

Celem postępowania jest oszacowanie wartości zamówienia dla niżej wyszczególnionych zamówień i ustalenie trybu wyboru Wykonawców. Każdy z Wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zostanie zaproszony do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenie zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi:

1. projektu i wykonanie oprogramowania analitycznego do interpretacji ilościowej wyników pomiarów GC/IMS  oraz GC/IMS 


Przewidywany termin realizacji zamówienia: 22 luty 2021

Informacje ogólne

Wszelkich informacji dotyczących niniejszego postępowania udziela Krzysztof Kucharczyk: tel. 226687147, kucharczyk@kucharczyk.com.pl

 Kryteria oceny ofert

Przy szacowaniu wartości zamówienia brana będzie pod uwagę

cena jednostkowa netto – 60% oceny

termin realizacji - 40% oceny

Punkty w kryterium cena zostaną obliczone wg następującego wzoru: [(najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert oferty) /(cena netto oferty badanej)] x 100 + [(najkrótszy czas realizacji zlecenia ze wszystkich złożonych ofert oferty) /(czas realizacji oferty badanej)] x 100 = ilość punktów  oferty badanej

  OFERTY prosimy przesłać

 na adres Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Spzoo, ul A.Pawińskiego 5a/D, 02-106 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: kucharczyk@Kucharczyk.com.pl zgodnie z formularzem w Załączniku nr 1 w terminie do dnia  15 stycznia 2021 roku do godziny 16.00

Ogłoszenie nr 4/2020/KTE


Zaproszenie do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku

celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i trybu postępowania przy wyłonienia wykonawców usługi w ramach realizacji projektu VELA –GAZ realizowanego w ramach programu POIR.04.01.01-00-0033/18)

 Nr Postępowania 4/2020/KTE

Data ogłoszenia: 10 września 2020

Wstęp

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie niżej opisanych usług w projekcie VELA-GAZ

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Opis Projektu

 Firma Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Spzoo wraz z Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii (Lider projektu) realizuje projektu badawczo – rozwojowy którego celem jest opracowanie spektralnej metody analizy składu paliw gazowych. W projekcie tym zostaną zastosowane platformy analityczne wykorzystujące metody chromatografii gazowej (GC) oraz bezpośrednią i dyfrakcyjną analizę ruchliwości jonów (IMS oraz DMS)

Celem analitycznym projektu jest zapewnienie precyzyjnych pomiarów składu chemicznego i ilości gazów w transportowanym paliwie gazowym, w tym wodoru dokonywanych w trybie automatycznym w strefie zagrożonej wybuchem.

 Cel postępowania

Celem postępowania jest oszacowanie wartości zamówienia dla niżej wyszczególnionych zamówień i ustalenie trybu wyboru Wykonawców. Każdy z Wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zostanie zaproszony do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenie zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi:

1. projektu montażu elementów elektronicznych, gazowych oraz obudowy ATX prototypu układu analitycznego GC/DMS wg dostarczonej dokumentacji

2. wykonania prototypu układu wg uzgodnionej ze zleceniodawcą dokumentacji z p.1 w ilości 2 szt (dwóch szt)

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 31 września 2020

Informacje ogólne

Wszelkich informacji dotyczących niniejszego postępowania udziela Krzysztof Kucharczyk: tel. 226687147, kucharczyk@kucharczyk.com.pl

 Kryteria oceny ofert

Przy szacowaniu wartości zamówienia brana będzie pod uwagę cena jednostkowa netto –100% Najwyższą ocenę otrzyma oferta o najniższej cenie jednostkowej netto

Punkty w kryterium cena zostaną obliczone wg następującego wzoru: [(najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert oferty) /(cena netto oferty badanej)] x 100 = ilość punktów Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium –100 pk

  OFERTY prosimy przesłać

 na adres Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Spzoo, ul A.Pawińskiego 5a/D, 02-106 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: kucharczyk@Kucharczyk.com.pl zgodnie z formularzem w Załączniku nr 1 w terminie do dnia 15 września 2020 roku do godziny 16.00

Ogłoszenie nr 3/2020/KTE

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku

celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i trybu postępowania przy wyłonienia wykonawców usługi w ramach realizacji projektu VELA –GAZ realizowanego w ramach programu POIR.04.01.01-00-0033/18)

 Nr Postępowania 3/2020/KTE

Data ogłoszenia: 10 września 2020

Wstęp

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie niżej opisanych usług w projekcie VELA-GAZ

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Opis Projektu

 Firma Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Spzoo wraz z Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii (Lider projektu) realizuje projektu badawczo – rozwojowy którego celem jest opracowanie spektralnej metody analizy składu paliw gazowych. W projekcie tym zostaną zastosowane platformy analityczne wykorzystujące metody chromatografii gazowej (GC) oraz bezpośrednią i dyfrakcyjną analizę ruchliwości jonów (IMS oraz DMS)

Celem analitycznym projektu jest zapewnienie precyzyjnych pomiarów składu chemicznego i ilości gazów w transportowanym paliwie gazowym, w tym wodoru dokonywanych w trybie automatycznym w strefie zagrożonej wybuchem.

 Cel postępowania

Celem postępowania jest oszacowanie wartości zamówienia dla niżej wyszczególnionych zamówień i ustalenie trybu wyboru Wykonawców. Każdy z Wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zostanie zaproszony do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenie zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi:

1. projektu montażu elementów elektronicznych, gazowych oraz obudowy ATX prototypu układu analitycznego GC/IMS wg dostarczonej dokumentacji

2. wykonania prototypu układu wg uzgodnionej ze zleceniodawcą dokumentacji z p.1 w ilości 2 szt (dwóch szt)

Przewidywany termin realizacji zamówienia: 31 września 2020

Informacje ogólne

Wszelkich informacji dotyczących niniejszego postępowania udziela Krzysztof Kucharczyk: tel. 226687147, kucharczyk@kucharczyk.com.pl

 Kryteria oceny ofert

Przy szacowaniu wartości zamówienia brana będzie pod uwagę cena jednostkowa netto –100% Najwyższą ocenę otrzyma oferta o najniższej cenie jednostkowej netto

Punkty w kryterium cena zostaną obliczone wg następującego wzoru: [(najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert oferty) /(cena netto oferty badanej)] x 100 = ilość punktów Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium –100 pk

  OFERTY prosimy przesłać

 na adres Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Spzoo, ul A.Pawińskiego 5a/D, 02-106 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: kucharczyk@Kucharczyk.com.pl zgodnie z formularzem w Załączniku nr 1 w terminie do dnia 15 września 2020 roku do godziny 16.00

Ogłoszenie nr 2/2020/KTE

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku

celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i trybu postępowania przy wyłonienia wykonawców usługi w ramach realizacji projektu VELA –GAZ realizowanego w ramach programu POIR.04.01.01-00-0033/18

 Nr Postępowania 2/2020/KTE

Data ogłoszenia 01 lipca 2020

Wstęp

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie niżej opisanych usług w projekcie VELA-GAZ

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Opis Projektu

 Firma Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Spzoo wraz z Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii (Lider projektu) realizuje projektu badawczo – rozwojowy którego celem jest opracowanie spektralnej metody analizy składu paliw gazowych. W projekcie tym zostaną zastosowane platformy analityczne wykorzystujące metody chromatografii gazowej (GC) oraz bezpośrednią i dyfrakcyjną analizę ruchliwości jonów (IMS oraz DMS)

Celem analitycznym projektu jest zapewnienie precyzyjnych pomiarów składu chemicznego i ilości gazów w transportowanym paliwie gazowym, w tym wodoru dokonywanych w trybie automatycznym w strefie zagrożonej wybuchem.

 Cel postępowania

Celem postępowania jest oszacowanie wartości zamówienia dla niżej wyszczególnionych zamówień i ustalenie trybu wyboru Wykonawców. Każdy z Wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zostanie zaproszony do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenie zamówienia.

 Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Uzyskanie programu lub aplikacji do programów narzędziowych niezbędnych do gromadzenia, archiwizacji i wizualizacji wyników pomiarowych spektrometru jonowego typu GC-IMS w celu:

1)     rejestracji i archiwizacji wyników pomiarów z spektrometru jonowego GC-IMS

2)    wizualizacji 2D i 3D w czasie rzeczywistym wyników pomiarów z spektrometru jonowego GC-IMS

Przewidywany termin realizacji zamówienia : 15 lipieca 2020

Informacje ogólne

Wszelkich informacji dotyczących niniejszego postępowania udziela Krzysztof Kucharczyk: tel. 226687147, kucharczyk@kucharczyk.com.pl

 Kryteria oceny ofert

Przy szacowaniu wartości zamówienia brana będzie pod uwagę cena jednostkowa netto –100% Najwyższą ocenę otrzyma oferta o najniższej cenie jednostkowej netto

Punkty w kryterium cena zostaną obliczone wg następującego wzoru: [(najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert oferty)/(cena netto oferty badanej)] x 100 = ilość punktów Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium –100 pk

 OFERTY prosimy przesłać

 na adres Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Spzoo, ul A.Pawińskiego 5a/D, 02-106 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: kucharczyk@Kucharczyk.com.pl zgodnie z formularzem w Załączniku nr 1 w terminie do dnia 7 lipca 2020 roku do godziny 16.00Ogłoszenie rekrutacyjne 1/2018

Stanowisko: Inzynier

Nr referencyjny VELA/01

WARUNKI PRACY

Stanowiska badawczo-rozwojowe, praca umysłowa, obsługa sprzętu do montażu elektronicznego, gazowego i mechanicznego, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie, użytkowanie sprzętu biurowego (telefon, drukarka, kopiarka, niszczarka). Budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w windy.

ZAKRES ZADAŃ

 • realizacja zadań z zakresu projektowania, testowania i uruchomiania elektronicznych urządzeń pomiarowych
 • montaż i uruchomianie urządzeń elektroniczno – mechanicznych
 • projektowanie mechanicznych rozwiązań stosowanych w opracowywanych urządzeniach

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne: elektronika, mechatronika lub pokrewne
 • Znajomość pakietów Protel, Altium, Kicad, Eagle
 • Znajomość pakietów projektowania 3D SolidWorks, Autodesk
 • Znajomość zagadnień związanych z projektowaniem systemów embedded
 • Znajomość zagadnień związanych z programowaniem mikrokontrolerów 8,16,32 bitowych
 • Znajomość języków programowania C, C++, Pascal, Basic
 • Znajomość pakietu MS Office

WYMAGANIA DODATKOWE

 • umiejętność pracy w zespole
 • dobra organizacja pracy własnej
 • odpowiedzialność
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres kucharczyk@kucharczyk.com.pl  w terminie do 15.10.2018
Zamówienie nr 1/2018

na dostawę części i modułów gazowych i elektronicznych wg specyfikacji "Moduł Analizy Próby - prototyp v 1"


Zainteresowanych dostawą materiałów i usług w marach Zamówienia nr 1/2018 uprzejmie prosimy o kontakt w celu uzyskania pełnej specyfikacji technicznej zamawianych materiałów i części pod adresem: kucharczyk@kucharczyk.com.pl do dnia 21.12.2018

Termin składania ofert: 27.12.2018Ogłoszenie nr 1/2019

zapraszamy do składania ofert na na dostawę elementów konstrukcyjnych z blachy nierdzewnej o grubości 1,5 - 2,5 mm zgodnie ze specyfikacją "Moduł Analizy Próby - prototyp v 1  - konstrukcja nośna". 

Zainteresowanych dostawą materiałów ramach tego Ogłoszenia uprzejmie prosimy o kontakt w celu uzyskania pełnej specyfikacji technicznej zamawianych materiałów i części pod adresem: kucharczyk@kucharczyk.com.pl do dnia 10.01.2019 r

Termin składania ofert upływa: 11.01.2019 r


Ogłoszenie nr 2/2019

zapraszamy do składania ofert na na dostawę OPROGRAMOWANIA do tworzenia dokumentacji technicznej i wykonawczej 3D

Wymagane parametry techniczne programu:  

1. Możliwość sporządzenia dokumentacji 3D

- projektowej,

- technicznej,

- wykonawczej

- oraz wizualizacji 3D

2. Ilosc - 1 szt

możliwość pracy z dwóch różnych komputerów rozłącznie w czasie 

Osoba do kontaktów: p Jacek Góralczyk tel 022 6687147

Oferty w wersji elektronicznej prosimy przesyłać na adres jacek.goralczyk@kucharczyk.com.pl

Termin składania ofert upływa: 29.11.2019 rOgłoszenie nr 3/2019

zapraszamy do składania ofert na na dostawę

Oprogramowania do prezentacji w formacie 2D i w czasie rzeczywistym wyników pomiarów GC/IMS oraz GC/DMS

Wymagane parametry techniczne Programu

1. Wymagania konieczne

1.1.  Prezentacja w czasie rzeczywistym rezultatów pomiarów z gazowego spektrometru jonowego typu GC/IMS oraz GC/DMS w formacie 2D

Osoby zainteresowane otrzymaniem zbiorów z przykładowymi danymi pomiarowymi typu GC/IMS zapraszamy do kontaktu: kucharczyk@kucharczyk.com.pl 

1.2. Program musi autonomicznie działać w środowisku MS Windows

1.3.  Możliwość archiwizacji, przetwarzania i eksportu w formacie graficznym i pdf wygenerowanych obrazów 2D

1.4.  Wsparcie i serwis oprogramowania przez okres minimum 6 miesięcy od dostarczenia produktu

2. Wymagania opcjonalne

2.1.  Możliwość wizualizacji danych pomiarowych w formacie 3D

3. Ilości

3.1 Program, Instalacja, Wsparcie techniczne programu przez okres minimum 6 M - 1 szt

4. Uwagi

Osoba do kontaktów: p Krzysztof Kucharczyk tel 022 6687147 ; kucharczyk@kucharczyk.com.pl

Oferty w wersji elektronicznej prosimy przesyłać na adres info@kucharczyk.com.pl

Termin składania ofert upływa: 10 grudnia 2019 r o godz 17:00 Ogłoszenie nr 1/2020/KTE

Zaproszenie do złożenia oferty w ramach rozeznania rynku

celem ustalenia szacunkowej wartości zamówienia i trybu postępowania przy wyłonienia wykonawców usługi w ramach realizacji projektu VELA –GAZ realizowanego w ramach programu POIR.04.01.01-00-0033/18)

 Nr Postępowania 1/2020/KTE

Data ogłoszenia 20 stycznia 2020

Wstęp 

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na świadczenie niżej opisanych usług w projekcie VELA-GAZ

Zapytanie ma na celu określenie wartości szacunkowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Opis Projektu

 

Firma Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Spzoo wraz z Wojskowym Instytutem Chemii i Radiometrii (Lider projektu) realizuje projektu badawczo – rozwojowy którego celem jest opracowanie spektralnej metody analizy składu paliw gazowych. W projekcie tym zostaną zastosowane platformy analityczne wykorzystujące metody chromatografii gazowej (GC) oraz bezpośrednią i dyfrakcyjną analizę ruchliwości jonów (IMS oraz DMS)

Celem analitycznym projektu jest zapewnienie precyzyjnych pomiarów składu chemicznego i ilości gazów w transportowanym paliwie gazowym, w tym wodoru dokonywanych w trybie automatycznym w strefie zagrożonej wybuchem.

 

Cel postępowania

Celem postępowania jest oszacowanie wartości zamówienia dla niżej wyszczególnionych zamówień i ustalenie trybu wyboru Wykonawców. Każdy z Wykonawców składających ofertę w niniejszym postępowaniu zostanie zaproszony do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w celu udzielenie zamówienia.


Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Uzyskanie wiedzy nt elementów regulacyjnych, połączeniowych oraz dozujących próby gazowe niezbędnych do zbudowania demonstratora technologii Platformy Poboru Próby (schemat gazowy i elektryczny układu Załącznik nr 3) w celu:

1)     wyboru elementów łączeniowych i regulacyjnych (zawory elektromagnetyczne) instalacji gazowniczej Modułu Poboru Próby

2)     metod i sposobu montażu wytypowanych w p. 1 elementów uwzględniając obowiązującymi normami pracy urządzeń analitycznych w strefie zagrożonej wybuchem.

 

Przewidywany termin realizacji zamówienia

07 Luty 2020

 

Informacje ogólne

Wszelkich informacji dotyczących niniejszego postępowania udziela Krzysztof Kucharczyk: tel. 226687147, kucharczyk@kucharczyk.com.pl

 

Kryteria oceny ofert

Przy szacowaniu wartości zamówienia brana będzie pod uwagę cena jednostkowa netto –100% Najwyższą ocenę otrzyma oferta o najniższej cenie jednostkowej netto

Punkty w kryterium cena zostaną obliczone wg następującego wzoru: [(najniższa cena brutto ze wszystkich złożonych ofert oferty)/(cena netto oferty badanej)] x 100 = ilość punktów Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta w tym kryterium –100 pk

 

OFERTY prosimy przesłać

 na adres Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Spzoo, ul A.Pawińskiego 5a/D, 02-106 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres: kucharczyk@Kucharczyk.com.pl zgodnie z formularzem w Załączniku nr 1 w terminie do dnia 27 stycznia 2020 roku do godziny 16.00


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie wyników Postępowania
nr 1/2020/KTE


Organizator Postępowania firma Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Spzoo (KTE) informuje, że 

1. Na wniosek firmy Air Liquide Polska Sp. z o.o. wydłużono termin składania ofert do 31 stycznia 2020.
2. Jedyna oferta która wpłynęła przed upływem wydłużonego terminu składania ofert to oferta firmy Other Gravity Sp.zo.o. ul. Żwirki i Wigury 17, 38-400 Krosno.

W wyniku Postępowania wybrana została oferta firmy Other Gravity Sp.zo.o. która spełniła wymogi formalne co do kompletności treści, złożenia podpisów oraz formy oferty.

Umowa zostanie zawarta zgodnie z zaproponowanymi warunkami ofertowymi w terminie nie późniejszym niż 14 dni licząc od daty zawiadomienia Oferentów o wynikach przetargu.

Wybrany oferent zostanie powiadomiony odrębnym pismem o miejscu i terminie zawarcia Umowy na realizację zadania.


Dziękujemy zainteresowanym za udział w postępowaniu.
__________________________
Krzysztof Kucharczyk
Prezes Zarządu Spółki