Weź udział w naszym konkursie!

Wysokiej jakości rozdziały białek i kwasów nukleinowych w żelach poliakrylamidowych wymagają często optymalizacji procedur i warunków analizy oraz optymalnego doboru odczynników i sprzętu. Jesteśmy bardzo ciekawi które z tych elementów Państwa zdaniem odgrywają największą rolę? Aby zwrócić Państwa uwagę na te elementy które sa istotne naszym zdaniem kontynuujemy nasz Konkurs „ Ostre prążki”.


W trzeciej części KONKURSU do wygrania są 2 Termobloki które umożliwiają przechowywanie prób w niskich temperaturach po ich wyjęciu z zamrażarki lub lodówki. 

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 05 września br., godz. 16:00. Prawidłową odpowiedź oraz imiona zwycięzców zamieścimy na tej stronie internetowej 06 września do godz. 16:00. Zapraszamy!

Regulamin konkursu

§ 1.Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

1.„Konkurs” – konkurs prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2.„Organizator” – Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Pawińskiego 5a/D, 02-106 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145328, NIP 522-275-12-87, REGON 015323711.

3.„Fundator” - Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Pawińskiego 5a/D, 02-106 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145328, NIP 522-275-12-87, REGON 015323711.

4.„Uczestnik” –pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie.

5.„Strona internetowa organizatora” – www.kucharczyk.com.pl

6.”Adres mailowy organizatora” – info@kucharczyk.com.pl

§ 2. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs rozpoczyna się 31 sierpnia 2018 r.o godz. 8:00, a kończy 05 września 2018 r. o godz. 16:00

3. Wynki konkursu zostaną opublikowane 06 września 2018 r. do godz. 16:00 na stronie internetowej organizatora konkursu.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.

2. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

3. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu.

§ 4. Zasady Konkursu

1. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego.

2. Wykonanie zadania konkursowego polega na wysłaniu na adres mailowy organizatora przez Uczestnika konkursu odpowiedzi na pytanie konkursowe zamieszczone na stronie internetowej Organizatora. .

§ 5. Nagrody

1.Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagroda”) stanowią produkty z oferty  firmy Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o. z : termobloki – zimne statywy na probówki 1,5 ml (nr kat.: 150-130) – 2 sztuki 

2. W konkursie nagrodzone zostaną 2 osoby. Jednej osobie przysługuje jedna Nagroda (1 szt.).

3.Nagrody zostaną przydzielone poszczególnym osobom w wyniku losowania wśród nadesłanych poprawnych odpowiedzi na pytanie konkursowe.

4.Zwycięzcy otrzymają Nagrodę za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na wskazany przez siebie adres wysyłkowy lub poprzez odbiór osobisty z siedziby organizatora we wcześniej ustalonym dniu.

5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.

6.W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostaje w dyspozycji Organizatora.

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Do dnia 06 września 2018 r. do godz. 12:00 przedstawiciele Organizatora wylosują wśród Uczestników, którzy nadesłali prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe 10 zwycięzców, którym zostaną przydzielone nagrody.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie w terminie do 07 września 2018 r. do godz. 16:00.

§ 8. Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy RODO o ochronie danych osobowychz nowym unijnym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UEl 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r) RODO. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych: • imię i nazwisko, • adres e-mail, • numer telefonu.