Weź udział w naszym konkursie!

Wysokiej jakości rozdziały białek i kwasów nukleinowych w żelach poliakrylamidowych są czasem trudne do powtórzenia. Które czynniki o tym decydują? - odczynniki, sprzęt a może procedura? Aby zwrócić Państwa uwagę na te elementy, które naszym zdaniem mają istotny na to wpływ, ogłaszamy KONKURS! Co tydzień na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody:

 


Termobloki do utrzymywania prób w niskiej temperaturze 

Pojemniki szklane z pokrywą do inkubacji żeli i membran

 
 

Statywy na probówki 0,5 ml

 


Na Państwa odpowiedzi czekamy do 30 maja br. Prawidłową odpowiedź oraz imiona zwycięzców zamieścimy na tej stronie internetowej 31 maja 2018 r. do godz. 12:00. W tym tygodniu do wygrania pojemniki szklane do inkubacji żeli i membran!

Rozstrzygnięcie Konkursu „Ostre Prążki” cz 1

 

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Konkursie „Ostre Prążki” cz 1

Pierwsze pytanie konkursowe brzmiało:

Jaki jest optymalny czas polimeryzacji żelu poliakrylamidowego:

A)           24 minuty

B)           48 minut

C)           48 godzin

D)           69 godzin*

 

Nadesłane odpowiedzi które rozłożyły sie w następujący sposób:

A)           24 minuty           35,7 % (wszystkich odpowiedzi)

B)           48 minut             42,9 %

C)           48 godzin           21,4 %

D)           69 godzin*         0,0 %

 

Najbliżej poprawnej odpowiedzi w tym Konkursie były osoby, które wybrały wariant C – 48 godzin. Spośród nich wylosowaliśmy zwycięzców tego Konkursu! 

Są to:

1. Pani Renata z Sosnowca

2. Pan Krzysztof z Radzikowa

3. Pani Ewa z Białegostoku

 

Zwycięzcą serdecznie gratulujemy! O trybie przesłania wylosowanych nagród powiadomimy ich listami w dniu dzisiejszym. A wszystkich serdecznie zapraszamy do udziału w następnych etapach naszego konkursu! Kolejne pytanie roześlemy już 08 czerwca 2018.

 

Optymalny czas polimeryzacji żelu poliakrylamidowego zależy od jego przeznaczenia!

Niestety, nikt z Państwa nie wybrał opcji D – 69 godzin, a tyle właśnie polimeryzował żele dr Bernd Kastenholz z Institute of Plant Sciences; Forschungszentrum Jülich GmbH w Jülich w Niemczech. który opracował procedurę ultra precyzyjnej natywnej elektroforezy poliakrylamidowej białek w gradiencie pH od 2 do 10. Uzyskane w czasie tej elektroforezy frakcje białkowe analizował następnie ilościowo i jakościowo za pomocą spektometrii masowej. Na tej podstawie autor określił, że optymalny czas polimeryzacji żelu poliakrylamidowego to 69 godzin! Zachęcamy Państwa do zapoznania się z oryginalną pracą w której omówionych jest także szereg prac innych autorów na ten temat: 

http://wolfson.huji.ac.il/purification/PDF/PAGE_SDS/QPNC-PAGE/QPNC_PAGE_InformativeBackground_FinalEdition27Dec2017.pdf

 

Wyniki naszego konkursu wskazują, że większość z nas używa żeli poliakrylamidowych polimeryzowanych bezpośrednio przed użyciem (78,6% <48 minut)! Biorąc pod uwagę wyniki uzyskane przez autorów opisanych powyżej publikacji, warto chyba wydłużyć ten czas w celu zwiększenia powtarzalności rozdziałów natywnych białek, ale także rozdziałów w warunkach denaturujących - zwłaszcza w przypadku białek o mniejszych masach cząsteczkowych (25 <kDa)

Z naszej strony zachęcamy Państwa do polimeryzację żeli poliakrylamidowych co najmniej przez noc lub dłużej, w warunkach zapobiegających wysuszeniu żelu – zwłaszcza studzienek.

 

*W rozesłanym do Państwa pytaniu konkursowym pojawił się „czeski błąd” zamiast wartości „69” napisaliśmy „96”. Przepraszamy!Regulamin konkursu

§ 1.Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

1.„Konkurs” – konkurs prowadzony na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

2.„Organizator” – Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Pawińskiego 5a/D, 02-106 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145328, NIP 522-275-12-87, REGON 015323711.

3.„Fundator” - Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Pawińskiego 5a/D, 02-106 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000145328, NIP 522-275-12-87, REGON 015323711.

4.„Uczestnik” –pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłasza swój udział w Konkursie.

5.„Strona internetowa organizatora” – www.kucharczyk.com.pl

6.”Adres mailowy organizatora” – info@kucharczyk.com.pl

§ 2. Postanowienia ogólne

1.Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs rozpoczyna się 25 maja 2018 r.o godz. 8:00, a kończy 30 maja 2015 r. o godz. 16:00

3.Wynki konkursu zostaną opublikowane 31 maja 2018 r. o godz. 12:00 na stronie internetowej organizatora konkursu.

§ 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1.Uczestnikiem Konkursu może być każdy będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie, miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w ust. 2 poniżej.

2.Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

3. Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację warunków Regulaminu.

§ 4. Zasady Konkursu

1. Wzięcie udziału w Konkursie polega na wykonaniu zadania konkursowego.

2. Wykonanie zadania konkursowego polega na wysłaniu na adres mailowy organizatora – (KONKURS MAJOWY w temacie wiadomości) przez Uczestnika konkursu odpowiedzi na pytanie konkursowe zamieszczone na stronie internetowej Organizatora. W temacie wiadomości należy podać „KONKURS MAJOWY”.

§ 5. Nagrody

1.Nagrodę w Konkursie (dalej „Nagroda”) stanowią produkty z oferty  firmy Krzysztof Kucharczyk Techniki Elektroforetyczne Sp. z o.o. z : termobloki – zimne statywy na probówki 1,5 ml (nr kat.: 150-130) – 2 sztuki ; Pojemniki szklane z pokrywą 16x20x4 cm (nr kat.: 100-140) – 3 sztuki; statywy na probówki 0,5 ml (nr kat.: 150-101) – 5 sztuk.

2. W konkursie nagrodzonych zostanie 10 osób. Jednej osobie przysługuje jedna Nagroda.

3.Nagrody zostaną przydzielone poszczególnym osobom w wyniku losowania wśród nadesłanych poprawnych odpowiedzi na pytanie konkursowe.

4.Zwycięzcy otrzymają Nagrodę za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na wskazany przez siebie adres wysyłkowy lub poprzez dbiór osobisty z siedziby organizatora we wcześniej ustalonym dniu.

5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo żądania wymiany Nagrody na inną lub na ekwiwalent pieniężny.

6.W przypadku podania przez Uczestnika błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych, niezbędnych do wydania Nagrody, forma przekazania Nagrody pozostaje w dyspozycji Organizatora.

§ 6. Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Do dnia 31 maja 2018 r. do godz. 12:00 przedstawiciele Organizatora wylosują wśród Uczestników, którzy nadesłali prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe 10 zwycięzców, którym losowo zostaną przydzielone nagrody.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie w terminie do 30 maja 2018 r. do godz. 16:00.

§ 8. Dane osobowe

1.Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu w zakresie określonym w Regulaminie będą przetwarzane przez administratora zgodnie z przepisami ustawy RODO o ochronie danych osobowychz nowym unijnym Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UEl 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r) RODO. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu przekazania Nagrody Zwycięzcy Konkursu i ogłoszenia wyników Konkursu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.

4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych: • imię i nazwisko, • adres e-mail, • numer telefonu.